Kontakt

Miroslav Šmíd
Svatá 62
267 51 Zdice

IČ: 74400428
DIČ: CZ8207010614

Tel.: +420 607 526 708
E-mail: ploty-montaz@centrum.cz

Pro přesnější výpočet cenové nabídky na budoucí oplocení, je třeba uvést minimálně tyto údaje:

  • délka v běžných metrech
  • celková výška oplocení
  • druh oplocení
  • požadujete-li do oplocení vkomponovat branku či bránu, uveďte prosím, zda-li na OKO či systém FAB
  • místo, kde bude plot realizován
  • výkres či plánek hranice pozemku s rozměry, kde bude plot realizován

ZDARMA vypracujeme nabídku na oplocení ve více variantách, např:

  • pletivo + sloupky + vzpěry
  • pletivo + sloupky + vzpěry + podhrabová deska (podhrab. deska brání prorůstání trávy do pletiva, usnadňuje sekání a údržbu trávníku co nejblíže oplocení, bez požkození pletiva)

Vážení klienti ,
vážíme si spokojených zákazníků a souvislosti se změnou legislativy si dovolujeme Vám zaslat informace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR)
Správcem osobních údajů je Miroslav Šmíd se sídlem Svatá 62, IČO 74400428, registrovaná u Obecního živnostenského úřadu , 266 43 Beroun , Husovo náměstí 68
Jaké osobní údaje shromažďuje a zpracováváme?
Miroslav Šmíd shromažďuje a zpracovává tyto běžné osobní údaje: základní identifikační údaje a kontaktní údaje našich zákazníků, tj. jméno, příjmení, titul, adresa, IČO, DIČ, telefon, e-mail. Miroslav Šmíd nezpracovává osobní údaje dětí mladších 13 let.
K jakým účelům osobní údaje využíváme a zpracováváme?
Miroslav Šmíd, zpracovává osobní údaje bez souhlasu klientů za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy a z titulu oprávněného zájmu správce dat (přímý marketing vlastních produktů, zasílání obchodních sdělení). Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.
Jak dlouho údaje zpracováváme?
Miroslav Šmíd zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu s Miroslavem Šmídem, nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů.
Musíme osobní údaje společnosti poskytnout?
Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy s Miroslavem Šmíd dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření smlouvy na dodávku zboží nebo poskytnutí služby a bez některých údajů Miroslav Šmíd nedokáže požadovanou dodávku zboží nebo poskytnutí služby poskytnout.
Údaje nutné pro výše uvedené jsou: jméno a příjmení jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a popřípadě dodací adresa pro zboží, telefon, e-mailová adresa.
Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?
Zpracováváme údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy na dodávku zboží či služeb.
Jakým způsobem zajišťuje ochranu osobních údajů?
Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a Miroslav Šmíd disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.
Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.
Komu osobní údaje poskytujeme nebo předáváme?
Miroslav Šmíd předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv Miroslava Šmída
Miroslav Šmíd může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné, míře ochrany údajů, jakou poskytuje sám Miroslav Šmíd. Údaje tak mohou být předány dodavatelům zajišťujícím pro Miroslava Šmída služby spočívající v rozesílání pošty a doručování zboží, popř. zpracování účetnictví.
Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?
V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby. Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle společnosti, písemně na adresu sídla společnosti nebo mailem na adresu ploty-montaz@centrum.cz
Jaké jsou vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?
V případě, kdy Miroslav Šmíd zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat. Námitce pro zpracování údajů pro marketingové účely vyhovíme vždy, můžete je snadno uplatnit na mailové adrese: ploty-montaz@centrum.cz

Jak informujeme o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?
Klient je informován o pravidlech zpracování osobních údajů pokaždé, když Miroslav Šmíd poskytuje některé osobní údaje.

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?
Pokud se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Tato pravidla platí od 25. 5. 2018

Reference

Plotové dílce Naše technika zinkový pletivový Svařovaná pletiva
Zobrazit všechny reference